Op donderdag 4 september 2014 presenteerde de wijkvisie-werkgroep de conceptversie van de wijkvisie.
In november 2013 was de eerste bijeenkomst voor de bewoners van het Schalsumerplan om o.l.v. Accolade mee te praten over onze wijk. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep verder nagedacht, gesproken, ideeën en onderzoeken uitgewerkt. Er is een beeld gevormd over de toekomst van de wijk: een wijkvisie. Wat is goed? Wat kan beter? en wat kan toegevoegd worden? Tijdens de PRESENTATIE van de wijkvisie werd ingegaan op de totstandkoming, de inhoud en de vervolgacties.
Later is het initiatief ‘kunst in de tunnel’ als project “Tunnelvisie”  aan de wijkvisie toegevoegd.
De wijkvisie is in maart 2015 aangeboden aan het college van B&W van Franekeradeel.
Eind augustus 2016 is er een reactienota op deze wijkvisie door de gemeente gemaakt, die vervolgens (samen met de wijkvisie en het projectplan Tunnelvisie) in de verschillende vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad is besproken (resp. 8 en 22 september, 13 en 27 oktober 2016). Op deze laatste vergadering zijn de wijkvisie en de reactienota vastgesteld.

De wijkvisie is hier te downloaden.
Uw woonomgeving en leefbaarheid zijn ook uw belang! Schalsumerplan: een goed plan!

Het enquêteformulier over  grondwateroverlast is hier te downloaden.